Lexislación do mexillón

Normativa europea sobre DOP

Regulamento (UE) 1151/2012, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de novembro do 2012, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.
Descarga documento PDF.

Regulamento de execución (UE) 668/2014, da Comisión, de 18 de xuño do 2014, que establece as normas de desenvolvemento do Regulamento (UE) 1151/2012, do Parlamento e do Consello, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.
Descarga documento PDF.

Regulamento de execución (UE) 668/2014, da Comisión, de 18 de xuño do 2014, que establece as normas de desenvolvemento do Regulamento (UE) 1151/2012, do Parlamento e do Consello, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.
Descarga documento PDF.

Comunicación da Comisión – Directrices sobre a etiquetaxe dos produtos alimenticios que utilizan como ingredientes denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP). (Diario Oficial da Unión Europea C 341/3  de 16.12.2010).
Descarga documento PDF.

Normativa de Galicia

Lei 2/2005, do18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega
Descarga documento PDF.

Decreto 4/2007, de 18.01 que regula as denominacións xeográficas de calidade e CR
Descarga documento PDF.

Normativa DOP Mexillón de Galicia

Publicación dunha solicitude con respecto ao artigo 6, apartado 2, do Regulamento (CE) 510/2006 do Consello, sobre a protección das indicacións xeográficas e das denominacións de orixe dos produtos agrícolas e alimenticios (2006/C 320/07). (Diario Oficial da Unión Europea C 320/12 de 28.12.2006)
Descarga documento PDF.

Regulamento (CE) Nº 1050/2007 da Comisión – Inscrición DOP Mexillón de Galicia no Rexistro de Denominacións de Orixe Protexidas da UE.
Descarga documento PDF.

Orde do 17 de outubro do 2000, pola que se aproba o regulamento da Denominación de Orixe Mexillón de Galicia e do seu Consello Regulador.
Descarga documento PDF.

Orde do 2 de abril del 2009, pola que se convoca eleccións e se dictan normas para a renovación do Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia.
Descarga documento PDF.

Orde do 27 de febreiro de 2015 pola que se nomea o presidente e vicepresidente do Consello Regulador da DOP Mexillón de Galiciadente e vicepresidente do Consello Regulador.
Descarga documento PDF.