Contacto

Contacta con nós

Utilizando o seguinte formulario podes contactar con nós. Enche os datos requiridos e preme no botón enviar. Contestaremos o máis axiña posible.


Protección de Datos

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Personal, informamoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA) con CIF G36041234 e domicilio social sito en AVENIDA DA MARIÑA, 25 36600, VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA), coa finalidade de atender as súas consultas. En cumplimento coa normativa vixente, ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA) informa que os datos serán conservados durante o plazo estrictamente necesario para cumplir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Informámoslle que o tratamento dos seus datos está lexitimado polo seu consentimento.

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por isto que ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MEJILLÓN DE GALICIA (OPMEGA) comprométese a adoptar todas as medidas razonables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

Dacordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter personal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición ao enderezo postal indicado más arriba ou ao correo electrónico opmega@opmega.com.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

O envío destes datos implica a aceptación desta cláusula.

Enderezo

O nosos datos de contacto son os seguintes.

Avenida de la Marina, 25
Edificio Mexilón de Galicia
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
E: info@opmega.com
T: +34 986 501 338
F: +34 986 506 549