Aviso legal

Aviso legal

O titular da web publicaa no dominio www.opmega.com é a Organización de productores de Mejillón de Galicia (OPMEGA), una OP con ámbito de actuación nacional recoñecida pola Orde do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, do 30 de decembro de 1986 (Boletín Oficial do Estado nº23, de data 27.01.1987) como a OPP-18.

OPMEGA ten a súa sede na Avenida da Marina, 25, Edificio Mexillón de Galicia, 36600, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra.

OPMEGA pon a disposición do público en xeral esta web co principal obxectivo de facilitar información relativa á organización e os servizos que ofrece.

Condicións de uso

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa que é titular do sitio web www.opmega.com. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), con CIF G36041234 e domicilio social en AVENIDA DÁ MARIÑA 25 36600, VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA), inscrita no Rexistro de Asociacións número 617965. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: opmega@opmega.com

Usuario e réxime de responsabilidades

A navegación, acceso e uso polo sitio web de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso.

O sitio web de ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no correcto uso do sitio web. Esta responsabilidade extenderáse a:

 • A veracidade e licitude das informacións achegadas polo usuario nos formularios estendidos por ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo web.
 • O uso da información, servizos e datos ofrecidos por ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidade

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Modificacións

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

Protección de datos

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) con CIF G36041234 e domicilio social sito en AVENIDA DÁ MARIÑA 25 36600, VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA), coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes. En cumprimento coa normativa vixente, ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Informámoslle que o tratamento dos seus datos está lexitimado polo seu consentimento.

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico opmega@opmega.com.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Así mesmo, ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa que os datos introducidos nos formularios da website será responsable dos datos e será a mesma quen deberá adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade dos datos solicitados, establecidas no normativa de protección de datos, que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Certificado SSL (Secure Sockets Layer)

O CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidade e seguridade da información entre ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) e o usuario.

ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) dispón dun certificado de seguridade que estar a ser utilizado por CERTIFICADO SSL para realizar conexións seguras.

Neste proceso establécense varios parámetros para realizar a conexión de forma segura e establécese usando chaves preestablecidas, codificando e descodificando todos os datos enviados ata que a conexión sexa pechada.

Propiedade intelectual e industrial

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA).

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA). Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA).

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) se reserva, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) ten o seu domicilio en PONTEVEDRA, España.

Política de privacidade de redes sociais

En cumprimento da normativa vixente e aplicable en Protección de Datos de Carácter Persoal (RGPD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) informa os usuarios, que procedeu a crear un perfil nas Redes Sociais Facebook, Twitter e Instagram, coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos.
Datos de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA):

 • CIF: G36041234
 • DIRECCIÓN: AVENIDA DÁ MARIÑA 25 36600, VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
 • CORREO ELECTRÓNICO: opmega@opmega.com
 • DOMINIO WEB: www.opmega.com

O usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada por ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), mostrando así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil.

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún sistema de tratamento.

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal dos que vostede dispón e que poden ser exercitados ante ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), dacordo coa RGPD, debe ter en conta os seguintes matices:

 • Dereito de Acceso: É o dereito do usuario para obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que se realizou ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de Rectificación: É o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contidos web onde consten datos de carácter persoal do usuario.
 • Dereito á Limitación de tratamento: É o dereito a que se limiten os fins do tratamento previstos de forma orixinal polo responsable do tratamento.
 • Dereito de Supresión: É o dereito para suprimir os datos de carácter persoal do usuario, fóra do previsto no propio RGPD ou noutras normativas aplicables que determinen a obrigatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma.
 • Dereito de portabilidad: O dereito para recibir os datos persoais que o usuario, facilitase, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable.
 • Dereito de Oposición: É o dereito do usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA).


ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) realizará as seguintes actuacións:

 • Acceso á información pública do perfil.
 • Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de ORGANIZACION
  DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA).
 • Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social.
 • Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario.

O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quién comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.

Publicacións

O usuario, unha vez unido á páxina de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), poderá publicar nesta última comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/o que infrinxan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) resérvase o dereito para retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario.

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario.

O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade.

As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún sistema de tratamento por parte de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA), pero si que permanecerán na Rede Social.

Concursos e promocións

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) resérvase o dereito para realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na mesma. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación.

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade

ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) utilizará a Rede Social para publicitar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da RGPD e da LSSI-CE.

Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina de ORGANIZACION DE PRODUTORES DE MEJILLON DE GALICIA (OPMEGA) para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade.

A continuación detallamos a ligazón á política de privacidade da Rede Social:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Política de Cookies

Unha Cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteña e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.

As cookies son esenciais para o funcionamento da internet, achegando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitándolle a navegación e usabilidade da nosa web.

A información que lle proporcionamos a continuación, axudaralle a comprender os diferentes tipos de cookies:

Segundo a entidade que as xestione

 • Cookies propias
  Son aquelas que son recabadas polo propio editor para prestar o servizo solicitado polo usuario.
 • Cookies de terceiros
  Son aquelas que son recabadas e xestionadas por un terceiro, estas non se poden considerar propias.

Segundo o tempo que permanecen activadas

 • Cookies de sesión
  Recaban datos mentres o usuario navega pola rede coa finalidade de prestar o servizo solicitado.
 • Cookies persistentes
  Almacenánse no terminal e a información obtida, será utilizada polo responsable da cookie coa finalidade de prestar o servizo solicitado.

Segundo a súa finalidade

 • Cookies técnicas
  Son as necesarias para a correcta navegación pola web.
 • Cookies de personalización
  Permiten ao usuario as características (idioma) para a navegación polo sitio web.
 • Cookies de análise
  Permiten ó prestador a análise vinculada á navegación realizada polo usuario, coa finalidade de levar un seguimento de uso da páxina web, así como realizar estadísticas dos contidos máis visitados, número de visitantes, etc.
 • Cookies publicitarias
  Permiten ao editor incluir na web, espazos publicitarios, segundo o contido da propia web.
 • Cookies de publicidade comportamental
  Permiten ao editor incluir na páxina web espazos publicitarios seguundo a información obtida a través dos hábitos de navegación do usuario.

Cookies utilizadas no noso sitio web

Segundo o disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), OPMEGA informa das cookies utilizadas no noso sitio web:

Cookies de análise

 • Cookies de terceiros (Google Analytics)
 • Cookies persistentes
 • Cookies de sesión

 

Google Analytics

Almacena cookies para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e volume de visitas desta web. Ao utilizar este sitio web está a consentir o tratamento de información acerca de vostede por Google. Por tanto, o exercicio de calquera dereito neste sentido deberá facelo comunicando directamente con Google.

As cookies de Google Analytics, almacénanse en servidores situados en Estados Unidos e comprométese a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue para ese efecto. Segundo Google non garda a súa dirección IP.

Google Inc. é unha compañía adherida a “Privacy Shiels” (escudo de privacidade) que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea. Pode consultar información detallada a este respecto na seguinte ligazón: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Se o desexa pode utilizar o Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics a través de cuxas instrucións poden rexeitarse as cookies analíticas do devandito servizo en todos os navegadores. Pode consultar máis información respecto diso na seguinte ligazón: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Configuración navegador

Asimesmo, OPMEGA informa ao usuario de que ten a posibilidade de configurar o seu navegador de xeito que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

A continuación proporcionanse as ligazóns de diversos navegadores, a través dos que pode realizar dita configuración:

 • Firefox
  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los- sitios-we
 • Chrome
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Explorer
  http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
 • Safari
  https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
 • Opera
  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies